Innehållsförteckning:

Behandling vid akuta (plötsliga) skador 

Inom friidrott är de två mest förekommande skadorna för akut omhändertagande – fotledsstukningar och bristningar i muskeln på lårets baksida. Vid den här typen av skador är det viktigt att agera snabbt för att minska konsekvenser som blödning och svullnad i det skadade området. Ett snabbt omhändertagande gör att rehabilitering av skadan kommer igång tidigare och att idrottaren är snabbare tillbaka i träning.

Ett akut omhändertagande av skador inom idrott följer PRICE som står för följande:

Protect – skydda det skadade området så att skadan inte blir värre

Rest – vila för att minimera blodcirkulation och fortsatt blödning

Ice – kyla för smärtlindring (ispåse för att ge tryck!)

Compress – tryck för att stoppa blödning! Med ex linda, pelott (kompressionskudde). Detta är det viktigaste att göra direkt! 

Elevate – högläge (om möjligt) av skadad kroppsdel för att minska blödning.

En skadad vävnad behöver avlasta, exempel vis med kryckor, och ha fortsatt tryck i mellan 48-72 timmar efter skadetillfället. Detta för att inte riskera att förvärra skadan.

På senare år har en variant på PRICE, som förkortas POLICE, börjat introduceras för att betona vikten av börja med lättare aktivitet tidigt.

Protection – skydd, enligt tidigare beskrivet.

Optimal Loading – efter några dagars vila kan du, i samråd med behandlande terapeut, börja arbeta med enklare övningar för rörlighet, lättare övningar för att rekrytera muskler etc.

Ice – kyla för smärtlindring.

Compression –  tryck för att stoppa blödning.

Elevation – högläge.


Hur gör vi vid en akut friidrottsskada?

Se video för akut omhändertagande av bristning baksida lår:

Hjärnskakning, som kan uppstå vid slag mot huvudet, är en relativt ovanliga skada inom friidrott.  Alla våld mot skallen som ger kortvarig hjärnpåverkan som yrslighet, omtöcknad eller annan påverkan som ”att se stjärnor” skall undersökas av sjukvårdspersonal och behandlas som hjärnskakning! SCAT5_RF protokoll för bedömning av hjärnskakningar, skall endast användas av sjukvårdspersonal.

Följ hjärntrappan så blir du återställd på 7-10 dagar helt utan men.


Olyckor

Första hjälpen kan innebära allt från att handlägga mindre sår till insatser i väntan på att sjukvårdsutbildad personal ska komma, exempelvis en ambulans. Arbetet som utförs vid första hjälpen bör prioriteras enligt L-ABC;

Livsfarligt läge – innebär att flytta personen om denne är i fara exempelvis vid brand.

Andning – kontrollera personens andning, luftvägar och hjärta. Har personen stabil andning placera denne i framstupa sidoläge. Om inte påbörjas hjärt-lung-räddning.

Blödning – stoppa större blödningar

Cirkulationssvikt/Chock – om en person har förlorat mycket blod finns en risk för cirkulationssvikt. Lägg personen i framstupa sidoläge alternativt med benen högt.

Hjärt-Lung-Räddning (HLR) – är en första hjälpen behandling som ges en person som fått hjärtstopp och syftar till att få igång hjärt- och lungverksamheten.

Referenser och läs mer:

Hjärntrappan – återgång till idrott efter hjärnskakning, Folksam.

Peterson L, Renström P. Skador inom idrotten: prevention, behandling och rehabilitering. Columbus förlag. 2017.

SISU idrottsböcker – akut behandling vid skada och sjukdom.

Thomeé R, Swärd L, Karlsson J. Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker. 2011.

Vårdguiden 1177

Vid olycka och frågor ring Sjukvårdsupplysningen 1177
Alternativ vid allvarlig händelse ring 112

Tips!
Ta reda på var första förbandsväska och eventuell hjärtstartare finns på din idrottsanläggning!